7 prinsipper for kvalitetsledelse

ISO 9001:2015 er basert på 7 prinsipper for god kvalitetsledelse. Ved å aktivt implementere disse prinsippene i bedriftens ledelsessystem og interne kultur vil mulighetene for utvikling og forbedring av resultater, verdiskaping, medarbeidernes motivasjon og driftsprosessene øke betraktelig. Gjennom disse 7 prinsippene kommer også koblingen mellom system og mennesket godt frem.

1. Kundefokus

Fokus på kunden.

 • Oppfylle kundens krav og tilstrebe å overstige kundens forventninger.
 • Forstå gjeldende og framtidige kundebehov.
 • Økt kundetilfredshet – Kundelojalitet.
 • Kundeforhold styres systematisk.
 • Bedriften får bedre omdømme.
 • Økte inntekter og markedsandeler.
 • Mål er knyttet til kundens behov og forventninger.

2. Lederskap

Ledere på alle nivåer arbeider sammen om felles hensikt og retning for bedriften og skaper et miljø der mennesker er engasjert i å nå organisasjonens kvalitetsmål.

 • Medarbeidere inspireres og oppmuntres til å komme med bidrag, og deres bidrag anerkjennes. Tillit etableres.
 • Felles verdier, rettferdighet og etiske rollemodeller
 • Bedre koordinering av organisasjonens prosesser.
 • Lettere å opprette en tydelig visjon og utfordrende mål for fremtiden
 • Økt virkning og effektivitet når det gjelder å oppfylle organisasjonens kvalitetsmål.

3. Menneskers engasjement

Økt tillit og samarbeid gjennom hele organisasjonen, gjennom oppmerksomhet om felles verdier og kultur i organisasjonen.
Anerkjennelse, bemyndigelse og styrking av kompetanse er grunnleggende for å styrke bedriftens dugelighet og evne til å skape og levere verdi.

 • Motiverte, engasjerte og involverte medarbeidere som tar ansvar
 • Innovasjon og kreativitet når det gjelder å fremme bedriftens mål

4. Prosesstankegang

Forståelse for gjensidig avhengighet mellom prosesser, avdelinger og aktiviteter. Å forstå hvordan resultatene frembringes, gjør det mulig for organisasjonen å optimalisere systemet og systemets prestasjon.

 • Fokus på hovedprosesser og kontinuerlig forbedring
 • Effektiv bruk av ressurser og redusere hindringer på tvers av funksjoner, avdelinger og områder.
 • Konsistente og forutsigbare resultater.
 • Interesseparter får tillit til bedriften
 • Optimalisere prestasjon – Nå felles mål

5. Forbedring

Forbedring er grunnleggende for at organisasjonen skal kunne opprettholde eksisterende prestasjonsnivåer, reagere på endringer og skape nye muligheter.

 • Økt evne til å forutse og reagere på interne og eksterne risikoer og muligheter
 • Det opprettes mål som veileder, og tiltak som sporer kontinuerlig forbedring
 • Forbedringer gjenkjennes og anerkjennes

6. Bevisbasert beslutningstaking

Veloverveide beslutninger. Det er mer sannsynlig at beslutninger basert på analyse og evaluering av data og informasjon gir ønskede resultater.

Økt evne til å gjennomgå, utfordre og endre synspunkter og beslutninger

 • Bedre prosesser for beslutningstaking
 • Bedre vurdering av prosessers prestasjon og evne til å oppnå mål

7. Relasjonsledelse

Felles forståelse for mål og verdier blant interessepartene

Gjensidig fordelaktig samarbeid forbedrer evnen til å skape verdier

Relevante interesseparter påvirker organisasjonens prestasjon

En godt ledet leverandørkjede sikrer en stabil strøm av produkter og tjenester

 • Optimalisering av kostnader og ressurser
 • Tydelig og åpen kommunikasjon